มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222