กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบจ.พะเยา
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน อบจ.พะเยา ประจำปี 2562
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ฯ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222