Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศให้ใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.พะเยา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 03/09/61 9
19 ก.ค. 61 ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 19/07/61 36
21 พ.ย. 60 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/60 241
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใข้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 16/11/60 171
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2561 16/11/60 160
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลียนแปลง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 06/09/60 158
9 พ.ค. 60 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 15/06/60 227
13 มิ.ย. 60 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.พะเยา 13/06/60 319
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พะเยา (ปี พ.ศ. 2561 -2564) 30/01/60 354
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 11/01/60 287

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222