กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

Login

header-personal

งานบุคลากร / ประกาศฯ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ
รายงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ( 20-5-63)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(27-3-63)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (27-3-63)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (26-3-63)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (26-3-63)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (26-3-63)
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ 1497/2562 เรื่อง มอบอำนาจปฏฺิบัติราชการแทนนายกฯ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ 988/2561เรื่อง มอบอำนาจปฏฺิบัติราชการแทนนายกฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222