กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

Login

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศสภาฯ เรื่อง เลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบจ.พะเยา และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
30 ม.ค. 61 - กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
2 ส.ค. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
2 ส.ค. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222