กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

Q&A 

O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ.พะเยา ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

- โครงการอบจ.พะเยาพบประชาชน ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา ( 25 ก.พ. 2563 )

 

- โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ( 25 ก.พ. 2563 )

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222