Login

ข่าวสารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 26/09/61 20
เงินอุดหนุนสถานศึกษา 25/09/61 43
ประชาสัมพันธ์รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ( LPA ) 19/09/61 10
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 03/09/61 26
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 1 12/07/60 595
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 2 12/07/60 206
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 03/10/59 229
7สิงหาคม2559-ออกเสียงประชามติ 25/07/59 512
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในวันสงกรานต์ จุลศักราช ๑๓๗๘ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ปีวอก 05/04/59 440
8 มี.ค. 59 - จังหวัดพะเยาเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง-เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 08/03/59 804

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222