Login

header-info-news

          วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และข้อหารือของสมาชิกสภา อบจ.พะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222