Login

header-info-news

          วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชส์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น “เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2560” ตลอดจนกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น “เยาวชนดีศรีพะเยา” ประจำปี 2560 กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การจัดแสดงนิทรรศการของเยาวชนดีศรีพะเยา เป็นต้น

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222