Login

header-info-news

          วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิคการจัดทำแผนและนำแผนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่งนี้ อบจ.สุราษฎร์ธานีได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222