Login

header-info-news

          วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่อุทยานการเรียนรู้ อบจ. พะเยา บริเวณกว๊านพะเยา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

          18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สืบเนื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่ บ้านหว้ากอ จึงเป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 ได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 
          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ประธานพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG 5637 resize

IMG 5641 resize

IMG 5721 resize

IMG 5702 resize

IMG 5679 resize

IMG 5702 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222