Login

header-info-news

          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนพะเยาสู่สังคมเข้มแข็ง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายความรวมมือจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตื่นตัว ตื่นรู้ ของพลเมืองรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาทางสังคม ชุมชน ในการจัดการตนเอง ให้เข้มแข็งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีฯ จากพื้นที่ชุมชนทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา และภาคีความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา จึงได้จัดเวทีสมัชขาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งผลของการจัดการสมัชชา จะได้นำไปสู่การปฏิบัติและข้อเสนอต่อไป  

DSC 7730 resize

DSC 7711 resize

DSC 7744 resize

DSC 7719 resize

DSC 7705 resize

DSC 7779 resize

DSC 7782 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222