Login

header-info-news

          วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Thailand Food Valley Fair 2017) ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมเกษตรไทย มุ่งมั่นก้าวไกล พัฒนาอาหารไทย สู่ครัวโลก สนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร แบบครบวงจร ป้อนตลาด AEC ตามนโยบายรัฐบาล ครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีความโดดเด่น เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน และบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบรรยากาศการจัดงานในวันแรกนั้น ได้มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP/SMEs และเกษตร กิจกรรมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา นิทรรศการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร และกิจกรรมบันเทิง และส่งเสริมการขาย การแสดงของศิลปิน นักร้อง นักแสดง ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจำทุกวัน

1

2

3

4

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222