Login

header-info-news

          วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ. พะเยา ร่วมในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี อำเภอดอกคำใต้ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้น เพื่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและพิธีมอบรางวัลแพทย์ประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2560 และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

           “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 124 ปีก่อน เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะการปกครองเช่นนี้ปรากฏเด่นชัดขึ้น เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222