Login

header-info-news

          วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการฯ ของจังหวัดพะเยา ในวันนี้ ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน การปลูกดอกดาวเรือง และการมอบพันธุ์กล้าไม้ รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

          โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย อดีตประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าว คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกยากและผู้ประสบทุกข์ยากเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลา 19 ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สามารถให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเอื้ออาทรของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เล็งเห็นในคุณค่าของมนุษย์ทุกคนในสังคมนี้ ซึ่งมีศักดิ์และศรีเท่าเทียมกัน การให้และการแบ่งปันเป็นการสร้างความสุขให้กับชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเมื่อคนในสังคมดำรงชีพอย่างมีความสุข สังคมก็สงบและร่มเย็น ส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าพัฒนาเทียบเท่าประเทศอื่นๆ 

IMG 5452 resize

IMG 5437 resize

IMG 5465 resize

IMG 5461 resize

IMG 5462 resize

IMG 5466 resize

IMG 5475 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222