Login

header-info-news

 

          วันที 7 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ   ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ และร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายฯ กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ และจะต้องมีผู้ดูแลรักษาให้ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ทั้งในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน และในพื้นที่ของรัฐทุกประเภท โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่จัดเตรียมต้นไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ และส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน นำไปปลูกในพื้นที่ของรัฐทุกประเภท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

          ในวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นโครงการฯ ซึ่งกำหนดปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ และมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถปลูกต้นไม้ได้จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านต้น จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นไร่ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำทะเบียนพื้นที่ปลูกต้นไม้และติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

          สำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยา กำหนดที่โรงเรียนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการเรียนการสอนแล้ว ย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนบ้านต๋อมกลาง โดยโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 116 ไร่ มีคูเมืองโบราณ ชื่อ คูเวียงต๋อม ซึ่งมีอายุ 700 ปีกว่า ล้อมรอบ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจสำคัญที่หายาก คือ เป็นแหล่งไม้พยุงที่มีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่าพันต้น ซึ่งมีอายุประมาณ 50 ปี นับเป็นแห่งเดียวในท้องที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของชุมชนร่วมกับคณะครูอาจารย์และเทศบาลตำบลบ้านต๋อมในการฟื้นฟูพื้นที่ว่างให้เป็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรต่อไป มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ตามโครงการจำนวน 60 ไร่ รวม 12,000 ต้น

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันนี้จึงนำปุ๋ยอินทีย์ตรากว๊านพะเยา ที่ อบจ. พะเยา ผลิต จำนวน 300  กระสอบ แจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปใช้กับต้นไม้ที่ได้รับแจกนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการการเกษตรแบบอินทรีย์ 

DSC 7118 resize

DSC 7139 resize

DSC 7161 resize

DSC 7189 resize

DSC 7217 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222