Login

header-info-news

          วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัด กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือนเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พบปะและรวมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และก่อนกาแฟยามเช้าทุกครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืนต่อไป

a resize

b resize

1 resize

2 resize

4 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222