วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ. พะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

1

2

3