Login

header-info-news

          วันที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี  นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีงานทำ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนโดยมีสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยาและประชาชนในพื้นที่เข้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดพะเยา จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพภายในชุมชนมีงานทำ ช่วยเหลือสมาชิกภายในครอบครัวให้มีอาชีพเสริม สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว โดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งประชาชนหรือกลุ่มอาชีพสามรถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ประกอบกับจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พิจารณาดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222