Login

header-info-news

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรแฟร์ ภาคเหนือ ตอนบน 2 โดยมี นายปานทอง สาระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 upper northern thailand food valley fair 2017 ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเกษตรไทยมุ่งมั่นก้าวไกลพัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2560 ที่ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีความโดดเด่น เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นอกจากนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน และบริการทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222