Login

header-info-news

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ป่าชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5 พนักงาน อบจ.พะเยา ร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 60 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา โดยอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 34 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย 3 (แม่กา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา สถานีตำรวจภูธรแม่กา สโมสรโรตารีพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 13 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่กา และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพันที่ ฟื้นฟูสภาพผืนป่าชุมชนให้มีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ  โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย การสร้างฝายชะลอน้ำอย่างน้อย 65 ฝาย ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 85 ฝาย การปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222