Login

header-info-news

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่วัดศรีป่าดอนตัน หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงาน

          โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ เป็นโครงการที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อออกหน่วยบริการให้ประชาชนและเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชน เข้าถึงภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับกลุ่มบุคลากรและประชาชนในพื้นที่

1

2

3

5

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222