Login

header-info-news

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบนด์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 4) โดยมีนาย ณรงค์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

          ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแนวคิดให้ สินค้าและตำแหน่งสินค้าของการท่องเที่ยวเป็น “กลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่น 3 ด้านหลัก คือ 1.  การส่งเสริมสุขภาพ 2. เมืองสมุนไพร และ 3.มรดกทางวัฒนธรรม หรือ เรียกว่า “Health Heritage” ซึ่งการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านตราสินค้า หรือ Branding ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักวิชาการที่เป็นสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปได้  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ไปแล้ว 3 ครั้ง แล้ว ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ โดยมีหัวข้อสำคัญ คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบรนด์ตามหลักวิชาการ และระดมสมองค้นหาแบรนด์ ดีเอ็นเอ และการกำหนดตำแหน่งของแบรนด์เพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือจาก Brand Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้บุกเบิกการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวระดับจังหวัด

          สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ เป็นการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวในครั้งสุดท้าย โดยมีประเด็นเรื่องสำคัญเรื่อง สัญลักษณ์และตัวแทนของแบรนด์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลจาก 4 จังหวัด เมื่อได้แบรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่ผ่านกระบวนการตามหลักวิชาการแล้ว ไปจัดทำเป็นคู่มือใช้งานและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222