Login

header-info-news

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2560ที่บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทนนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน

          ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กำหนดชุมชนเป้าหมายต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านพระนั่งดิน หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ , ชุมชนบ้านปงใหม่ หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง , บ้านผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง , บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ และ บ้านศรีเมืองชุม หมู่ 6 ต.ลอ อ.จุน  โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นกิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 โดยประชารัฐ เพื่อกระจายรายได้โดยการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนนโยบายการทำเกษตรปลอดภัย สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรสู่มาตรฐานสาก

1

2

3

4

6

4

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222