Login

header-info-news

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

          สำหรับโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้บูรณาการร่วมกัน ในรูปแบบประชารัฐในการพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 500 ล้านบาท และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณ จำนวน 347,074,600 บาท ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยาจึงจัดประชุมขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนจังหวัดพะเยา

IMG 4254 resize

DSC 4379 resizeDSC 4383 resize

DSC 4372 resize

DSC 4381 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222