Login

header-info-news

          วันที่ 3 ก.ค. 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้นที่ 5 ศลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ทั้งจังหวัดพะเยา ได้จัดการประชุมฯ ขึ้น เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดพะเยา การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง การพิจารณาโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

DSC 4278 resize

DSC 4280 resize

DSC 4282 resize

DSC 4286 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222