Login

header-info-news

          วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พะเยา  ซึ่งกองแผนและงบประมาณ อบจ. พะเยา ได้จัดการประชุมคณะกรรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พะเยา ขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พะเยา ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแด่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา

DSC 3572 resize

DSC 3574 resize

DSC 3577 resize

DSC 3594 resize

DSC 3599 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222