Login

header-info-news

          วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประดับหมวกให้กับเรียน เนื่องในพิธีงานวันเกียรติยศ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ โดยเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรราม จริยธรรม และเป็นผู้มีระเบียบวินัย อยู่กับกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่) มีนักเรียนจำนวน 102 คน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจความรักในสถาบันและเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงความกตัญญู ที่มีต่อบุพการี โรงเรียนจึงได้จัดกิจรรมงานวันเกียรติยศขึ้น

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222