Login

header-info-news

          วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่บ้านสันป่ากว้าว หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา อบจ.พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดให้กับผู้สูงอายุขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) และนโยบายของนายก อบจ.พะเยา ด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยฝึกอบรม2 รอบ ๆ ละ 30 คน กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอภูกามยาว  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะเชื้อเห็ด ไปจนถึงการเก็บก้อนเห็ดเข้าโรงเรือนเพาะเห็ด

1

 

 

3

4

2

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222