Login

header-info-news

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด จังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปลิ้นจี่ การตลาดลิ้นจี่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การบริโภคลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาให้เป็นที่ประจักรแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายในงานมีบูทจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีจากเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ การจำหน่ายสินค้าโอทอป การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การประกวดธิดาลิ้นจี่ การประกวดการประกอบอาหารแปรรูปจากลิ้นจี่

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำหรับจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายลิ้นจี่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการตลาดของผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกร

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222