Login

header-info-news

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการ การพบปะ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นรวมกันอันจะนำไปสู่การบูรณาการหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง

DSC 1916 resize

DSC 1910 resize

DSC 1912 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222