Login

header-info-news

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 105 คน นำโดย นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายบุญสิงห์ มังคลาด ส.อบจ. อำเภอเชียงคำ นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ. พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ

          อบจ. ราชบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สูงอายุ และกาบริหารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของ อบจ. ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ. ราชบุรี มีความรู้และเห็นตัวอย่างในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน โดยได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

DSC 1648 resize

DSC 1493 resize

DSC 1492 resize

DSC 1494 resize

DSC 1507 resize

DSC 1565 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222