Login

header-info-news

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพอส.ต.บ้านถ้ำ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านถ้ำ และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพอส.ต.บ้านถ้ำ ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเป็นที่ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน รวมถึงได้แสดงศักยภาพ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น และให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก มีคุณค่าในตนเอง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 48 คน และจัดการเรียนการสอนทุกวันอังคาร

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222