Login

header-info-news

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช  ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมด้วย คณะมูลธินิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประจญ ปรัชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยในช่วงเดือน เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  โดยมีประชาชนในเขตอำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน และอำเภอปง ที่ประสบวาตภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 634 ครอบครัว

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

5 resize

6 resize

7 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222