Login

header-info-news

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รถเข็นคนพิการและปรับล้อเข็นให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

          ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 21,017 คน พบว่า ในจำนวนดังกล่าวคนพิการยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ และอุปกรณ์ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งผลกระทบต่อด้านร่างกายและจิตใจของคนพิการ และยังขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายในการช่วยเหลือตัวเอง ให้สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับคนปกติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ล้อเข็นคนพิการ และปรับล้อเข็นให้เหมาะสมกับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่คนพิการ และญาติในการดูแลร่างกาย จิตใจ ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอรับสนับสนุนรถเข็นสำหรับเด็กพิการ จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี และได้รับสนับสนุนรถเข็นมาจำนวน 41 คัน

1

2

3

4.

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222