Login

header-info-news

          เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2560  ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากกว๊านพะเยา ประดิษฐาน  ณ  รถบุษบก แล้วเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตไปยังพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ  เพื่อประกอบพิธีเปิดงาน ป๋าเวณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวงประจำปี  2560  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบก บริเวณวัดศรีโคมคำ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี   ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดงานป๋าเวณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีโคมคำเพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตถึงลานหน้าพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ,การแสดงตีกลองสะบัดชัยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุปคุต เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นพื้นเมือง)สวดเบิกสมโภช ทำบุญตักบาตร สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนเล็บ ตีกลองปู่จา กลองสะบัดชัย มหกรรมซอพื้นเมือง วงปาดแน (วงปี่พาทย์) การแสดงตำนานพระเจ้าตนหลวง           

DSC 0666 resize

DSC 0704 resize

DSC 0713 resize

DSC 0722 resize

DSC 0739 resize

DSC 0759 resize

DSC 0755 resize

DSC 0745 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222