Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว เติมสุขด้วยรัก โดยมี นายวิสิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี

          คลินิกหมอครอบครัว เติมสุขด้วยรัก ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านคือ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ การบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลศ และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล มีการจัดบริการสุขภาพ ที่ผสมผสาน และบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลสันป่าม่วง จำนวนประชากรรับผิดชอบรวม 30,132 คน

1 resize

2 resize

3 resize

33 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222