กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา ได้มีการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการนี้ได้มีการแนะนำบุคลากรที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคนใหม่ ดังนี้ 1. นางสาวกชพร ตามวงศ์ศร (มาจาก อบจ.เชียงราย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 2. นางอารีย์ ทาแกง (มาจาก อบจ.เชียงราย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวดารุณี คำดี (มาจาก อบจ.มุกดาหาร) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง และแสดงความยินดีกับบุคลากรของ อบจ.พะเยา ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน 1.นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์ (อบจ.พะเยา) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 2.นายนาวิน สมฤทธิ์ (อบจ .พะเยา) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

109121365 3112631322139435 1641979952490216245 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3g381jL

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222