กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันนี้ (20.04.63) อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ , ต.บ้านต๋อม , ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางบุญปั๋น สาคร อายุ 77 ปี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา 2.นางแก้ว เตชะปัญญา อายุ 88 ปี 47 ม.2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 3.นางจันทร์ดี นันทะกา อายุ 80 ปี 155 ม.11 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 4.นายหวัน สิงห์แก้ว อายุ 65 ปี ต.แม่นาเรือ ม.14 บ.สันป่างิ้ว อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cLn2Vl

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222