กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันนี้ (18.03.63) อบจ. พะเยา ร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ และเอกชน ณ ห้องประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบจ.พะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2wbU9lv

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222