กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำในการทำงานด้านการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในจังหวัด และร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2QcFlK6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222