กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปล่อยชุดลาดตะเวน เฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จฯ ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และบริเวณจุดชมวิว ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

10215

10217

329155

S  794628

S  794630

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222