กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 25 กันยายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานมอบเครื่องดนตรีสากล ที่ทาง อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณสมทบโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีสากล จำนวน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอน ทางด้านดนตรีสากลให้มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล ณ ลานคนดีเวทีคนเก่ง โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

274615

274611

274613

274619

326500

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222