วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมจัดงานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 12 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน อำเภอเชียงคำ ร่วมกับสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานสืบสานตำนานไทลือ ครั้งที่ 19 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุสบแวน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดพะเยาภาคเหนือตอนบน 2 ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับอำเภอ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ขบวนแห่วิถีชีวิตของไทลื้อ การสแสดงวัฒนธรรมไทลื้อ การประกวดชุดแต่งกายไทลื้อ การจัดกิจกรรมกาดมั้วไทยลื้อ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222