กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.จังหวัดพะเยา) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.) ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการพิจารณาจากการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามที่จังหวัดพะเยาเสนอ จำนวน 10 โครงการผลการประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุรีและแขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการขยายลำน้ำอิงตลอดสายโครงการถนนคันดิน จากโบราณสถานร่องไฮ-ด้านหลังศูนย์วิจัยประมง กว๊านพะเยาเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะมีพิธีเปิดถนนเส้นทางดังกล่าว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , การศึกษาออกแบบแนวทางรถไฟเชื่อมต่อเชียงใหม่-แม่ขะจาน-พะเยา,ความก้าวหน้าของสายทางเลี่ยงเมือง สายเทิง-จุน R3A ปีงบประมาณ 2562-2563

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222