กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่อาคารโดมกีฬา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหัตถศิลป์ ถิ่นชุมชนคนหล่ายกว๊าน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานน้อมนำศาสตร์พระราชาสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนานักเรียน ให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น ให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รักและหวงแหนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั่งตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาให้มั่นคงสืบไป โดย อบจ.พะเยาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 83,875 บาท

1

2

DSC 6438 resize

DSC 6418 resize

DSC 6435 resize

DSC 6450 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222