กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

             วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านดง ม.8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศน์งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก ที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาถึงพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมอาชีพ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไป  ซึ่งในส่วนของ อบจ.พะเยา ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ให้บริการตัดผม ฟรี แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับชำระภาษีน้ำมัน โรงแรม และรับฟังปัญหาความเดือนร้อน

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222