วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมอมรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินบัญชีและการพัสดุ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจำนวน 33 หน่วยงานหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา จำนวน 33 หน่วยงาน และอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 150 คน 

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222