วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.พะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.พะเยา

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222