วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์บุหรี่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตามมาตรา 10 (1) และมาตรา 10(2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลดและเลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อ รณรงค์ สร้างความ ตระหนัก ถึง โทษพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพของบุหรี่

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222